tirsdag 27. november 2018

Skoddeboge

Nokre gonger kan ein planlegge bileta, andre gonger er det meir tilfeldig at ein er på rett plass til rett tid. Denne gongen var eg akkurat på toppen av skodda då sola stod akkurat i riktig vinkel til å lage ein skoddeboge rundt Storebrea.


Ring rundt Storebrea av Asle Feten, på Flickr.

torsdag 22. november 2018

Nedre Demmevatnet og jøkullaup

Demmevatnet er ein bredemt innsjø, det vil seie at det er brefallet Rembesdalskåka som demmer opp vatnet. Dersom vasstrykket vert større enn breen greier å stå i mot, vil breen flyte opp og vatnet fosse ut under breen. Dette har skjedd ei rekke gonger i Demmevatn, men med ulike forløp, so har gjeve langvarig flaum eller kortvarig katastrofeflaum.
1. august 1893 skjedde dette. Vannstanden før jøkullaupet var omlag 1310moh, vatndjupen ved brekanten var over 100m. 35 mill. m³ vatn fløymde ut i Simadalen i løpet av 24 timar med midlare vassføring på 400m³/s og førte sjølvsagt til store øydeleggingar.
17. august 1897 skjedde det på ny. Denne gongen rann vatnet over isen, og smelta seg ei renne i breen. Demmevatn tømte seg slik i løpet av 26 dagar, noko som vil gav midlare vassføring på 15m³/2 i tillegg til vassføringa inn i Demmevatn som var omlag 4m³/s.

I 1899 var det ferdig ein tunnel slik at det vart eit permenent utløp 1286 moh og det bredemte volumet var redusert til 11,6 mill. m³.
Det skulle vise seg at dette heller ikkje var nok for å avverge øydeleggane jøkullaup.
10. august 1937 tømte Nedre Demmevatn seg att og 11,6 mill. m³ rann ut i løpet av 3,5 time, altså midlare vassføring på 900m³/s. Og gardana i Simadalen var på ny råka av totaløydeleggande flaum. Etter denne ulukka, var Nedre Demmevatn atter senka med ein ny tunnel 1239moh.

I forbindelse med kraftutbygging, vart det i 1973 bygd endå ein ny tunnell på 1238,6moh, denne gongen for å føre vatnet til Holmavatn. Opplodding ved brekanten er målt 26,3 meters djup med botn på 1212moh. Etter at Rembesdalsvatnet vart oppdemt, har jøkullaup endt i Rembesdalsvatnet og vorte stoppa der.

kilde: Jøkullaup fra Demmevatn av Hallgeir Elvehøy, Jack Kohler, Runde Engeset og Liss M. Andreassen. NVE Rapport 17 1997.

I november 2018 var Nedre Demmevatn heilt tomt.

Nedre Demmevatnet av Asle Feten, på Flick.

Demmevasshytta som vart bygd i samband med tunneldrivinga sist på 1800-talet, og som seinare har vorte turisthytte, ligg rett utanfor høgre biletkant.